Договір про провадження волонтерської діяльності

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» в особі голови Охріменка Євгена Вікторовича (далі Організація), що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони та волонтер (далі Волонтер), з другої сторони (далі Сторони) уклали даний договір (далі Договір) про наступне:

1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів)  для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» за наступними напрямами:

  • Здійснення діяльності, спрямованої на захист прав та законних інтересів людей з інвалідністю в умовах військового вторгнення Російської Федерації на територію України.
  • Здійснення іншої діяльності, яка відповідає меті напрямкам діяльності Організації.

1.2. За цим Договором Волонтер зобов’язується за завданням Організації особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а Організація зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.

1.3. Даний Договір є публічним договором відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію».

1.4. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, даний Договір є договором приєднання.

 

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Волонтер має право:

2.1.1. Отримувати необхідні умови для здійснення волонтерської діяльності, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час здійснення волонтерської діяльності.

2.1.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги.

2.1.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб Організації.

2.1.4. Брати участь у навчанні волонтерів, що здійснює Організація.

2.1.5. Отримувати від Організації документи (довідки, рекомендації та ін.) щодо характеру, якості та обсягу виконаних робіт та рівня кваліфікації волонтера.

2.1.6. Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги Організації.

2.1.7. Припинити свою волонтерську допомогу.

2.2.Волонтер зобов’язаний:

2.2.1. Знати місію, завдання і принципи діяльності Організації та дотримуватися їх, укріпляти авторитет Організації.

2.2.2. Сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності.

2.2.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.

2.2.4. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

2.2.5. У випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

2.2.6. У разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

2.2.7. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

2.2.8. Дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

2.2.9. У разі одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним;

2.2.10. відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

2.3. Організація має право:

2.3.1. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.

2.3.2. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.

2.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.

2.3.4. Заохочувати працю Волонтера.

2.3.5. Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Організації.

2.4. Організація зобов’язана:

2.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.

2.4.2. Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.

2.4.3. Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.

2.4.4. Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.

2.4.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.

2.4.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

 

3.СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

3.1. Строк дії даного договору - з моменту приєднання до його умов та  до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допомоги Організації, що фіксується відповідною заявою від Волонтера.

3.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано у випадках, коли:

3.2.1. Волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу, про що повідомив Організацію за 2 (два) тижні.

3.2.2. Організація відмовилася від отримання волонтерської допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.

3.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

3.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

3.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.