Договір публічної оферти

про надання благодійної допомоги (пожертви)

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» (далі також «Рух»)- громадська організація осіб з інвалідністю. Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (пожертви) (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність», що діє на підставі Статуту укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

 

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Руху, що розміщена на сайті: https://se.org.ua (далі – «Сайт»), про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на Сайті так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Руху і через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Руху.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Руху для наступного використання для досягнення цілей Руху, передбачених Статутом або програмами Руху відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

1.4. Благодійник – фізична або юридична особа, яка акцептувала Оферту.

1.5. Cайт Руху – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://se.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про перелік заходів на здійснення яких може надаватись благодійна пожертва.

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Руху грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення діяльності Руху, у тому числі за допомогою віджету liqpay, в тому числі (але не виключно) щодо надання Руху благодійної допомоги, підтримки програм Руху тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.3. Здійснюючи перерахування благодійної допомоги (пожертви), Благодійник акцептує цю Оферту на умовах, визначених у ній.

 

3. Акцепт

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Руху з яким він може ознайомитися на Сайті та надіславши запит на електронну адресу SOTS.EDNIST@GMAIL.COM. Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Руху використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Руху в розмірі не більшому, ніж зазначений в чинному законодавстві України.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 

4. Права та обов’язки

4.1. Рух має право:

  • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
  • за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;
  • використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Руху у розмірі, не більшому, ніж це передбачено чинним законодавством України.

4.2. Рух зобов’язаний:

  • на вимогу Благодійника звітувати про використання Благодійних пожертв;
  • використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Руху.

 

5. Права Благодійника

5.1. Благодійник має право:

  • здійснювати контроль за використанням Рухом Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

 

6. Місце проведення публічного збирання коштів

6.1. Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Руху що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Руху здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та окремих регіонів Донецької та Луганської області).

 

7. Строк збирання коштів

7.2. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Руху (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Руху про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://se.org.ua

 

8. Порядок використання Благодійних пожертв

8.1. Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Руху, наказами Голови Руху та чинним законодавством України.

8.2. Рух використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Руху. Отримані Рухом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

 

9. Відповідальність Руху

9.1. Рух несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Руху та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Якщо проєкт або допомога на яку відбувається збір коштів не буде реалізовано або відбудеться залишок коштів від таких проєктів чи допомоги то кошти перераховуються до загального фонду Руху і будуть використані відповідно до рішення правління Руху.

 

10. Порядок загального доступу до інформації Руху

10.1. Фінансова звітність Руху розкривається в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

 

11. Обробка персональних даних

11.1. Благодійник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає Руху згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Благодійник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивних причин збору відповідних даних.

11.2. Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Рух повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних. Володільцем та розпорядником персональних даних, що обробляються, є Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» ЄДРПОУ 39882200 (04211, м. Київ  вул. Оболонська Набережна, б. 1, кв. 130).
Зберігання цих наданих персональних даних здійснюється на серверах, що забезпечують функціонування Сайту. Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно цілей їх обробки.

11.3. Благодійник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

 

12. Інше

12.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Договором оферти та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Рухом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Рух зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього може бути використана Рухом в засобах масової інформації або на Сайті Руху https://se.org.ua.

 

13. Термін дії Договору

13.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Руху і діє до моменту її відкликання Рухом.

13.2. Рух має право в будь-який час внести зміни в та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Рухом змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Руху, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 

14. Зв'язок з адміністрацією Руху

Адреса адміністрації:
Листування слід здійснювати за адресою SOTS.EDNIST@GMAIL.COM або на юридичну адресу адміністрації.